<font id="rpjld"></font><dl id="rpjld"></dl>
<video id="rpjld"><delect id="rpjld"><meter id="rpjld"></meter></delect></video><dl id="rpjld"><delect id="rpjld"></delect></dl><dl id="rpjld"><delect id="rpjld"></delect></dl>
<video id="rpjld"><delect id="rpjld"><meter id="rpjld"></meter></delect></video>
<dl id="rpjld"></dl><dl id="rpjld"><delect id="rpjld"></delect></dl><i id="rpjld"><delect id="rpjld"></delect></i><video id="rpjld"><i id="rpjld"><meter id="rpjld"></meter></i></video>
<i id="rpjld"><delect id="rpjld"></delect></i>
<dl id="rpjld"><delect id="rpjld"><meter id="rpjld"></meter></delect></dl>
<i id="rpjld"><delect id="rpjld"></delect></i>
<i id="rpjld"></i><dl id="rpjld"><delect id="rpjld"><meter id="rpjld"></meter></delect></dl>
<noframes id="rpjld">
<dl id="rpjld"></dl><video id="rpjld"><i id="rpjld"><font id="rpjld"></font></i></video> <i id="rpjld"><delect id="rpjld"></delect></i>
<dl id="rpjld"></dl><video id="rpjld"><i id="rpjld"></i></video>
<dl id="rpjld"><i id="rpjld"></i></dl>
<dl id="rpjld"></dl><dl id="rpjld"></dl>
<video id="rpjld"><i id="rpjld"></i></video>
<dl id="rpjld"><font id="rpjld"></font></dl>
<dl id="rpjld"></dl>
<dl id="rpjld"></dl>

三軸五檔式手動變速器設計(全套SolidWorks三維建模圖紙)

收藏

跳過導航鏈接。
折疊 三軸五檔式手動變速器設計全套SolidWorks三維建模圖紙.zip三軸五檔式手動變速器設計全套SolidWorks三維建模圖紙.zip
0-圖紙預覽.doc---(點擊預覽)
Assem2.SLDASM
blok prsten.SLDPRT
cetvrta 1.SLDPRT
cetvrta 2.SLDPRT
druga 1.SLDPRT
druga 2.SLDPRT
drzac lezaja 55mm.SLDPRT
drzac lezaja 62mm.SLDPRT
drzac lezaja 68mm.SLDPRT
klizac1.SLDPRT
klizac2.SLDPRT
kljuc.SLDPRT
kontraosovina1.SLDPRT
kucite.SLDPRT
menjac sklop.SLDASM
opruga.SLDPRT
osovina.SLDPRT
osovina1.SLDPRT
osovinica.SLDPRT
poklopac menjaca.SLDPRT
poklopac1.SLDPRT
poklopac2.SLDPRT
prva 1.SLDPRT
prva 2.SLDPRT
rikverc 1.SLDPRT
rikverc 2.SLDPRT
rikverc 3.SLDPRT
sinhronizator1.SLDASM
sinhronizator2.SLDASM
spoljasnji.SLDPRT
treca 2.SLDPRT
treca1.SLDPRT
unutrasnji.SLDPRT
viljuska 3.SLDPRT
viljuska1.SLDPRT
viljuska2.SLDPRT
zaptivac bocni.SLDPRT
zaptivac.SLDPRT
壓縮包目錄 預覽區
 • 全部
  • 0-圖紙預覽.doc--點擊預覽
  • Assem2.SLDASM
  • blok prsten.SLDPRT
  • cetvrta 1.SLDPRT
  • cetvrta 2.SLDPRT
  • druga 1.SLDPRT
  • druga 2.SLDPRT
  • drzac lezaja 55mm.SLDPRT
  • drzac lezaja 62mm.SLDPRT
  • drzac lezaja 68mm.SLDPRT
  • klizac1.SLDPRT
  • klizac2.SLDPRT
  • kljuc.SLDPRT
  • kontraosovina1.SLDPRT
  • kucite.SLDPRT
  • menjac sklop.SLDASM
  • opruga.SLDPRT
  • osovina.SLDPRT
  • osovina1.SLDPRT
  • osovinica.SLDPRT
  • poklopac menjaca.SLDPRT
  • poklopac1.SLDPRT
  • poklopac2.SLDPRT
  • prva 1.SLDPRT
  • prva 2.SLDPRT
  • rikverc 1.SLDPRT
  • rikverc 2.SLDPRT
  • rikverc 3.SLDPRT
  • sinhronizator1.SLDASM
  • sinhronizator2.SLDASM
  • spoljasnji.SLDPRT
  • treca 2.SLDPRT
  • treca1.SLDPRT
  • unutrasnji.SLDPRT
  • viljuska 3.SLDPRT
  • viljuska1.SLDPRT
  • viljuska2.SLDPRT
  • zaptivac bocni.SLDPRT
  • zaptivac.SLDPRT
請點擊導航文件預覽
編號:18365470    類型:共享資源    大?。?span class="font-tahoma">66.45MB    格式:ZIP    上傳時間:2020-12-26
20
積分
關 鍵 詞:
五檔 手動 變速器 設計 全套 solidworks 三維 建模 圖紙
資源描述:
三軸五檔式手動變速器設計(全套SolidWorks三維建模圖紙),五檔,手動,變速器,設計,全套,solidworks,三維,建模,圖紙
展開閱讀全文
溫馨提示:
1: 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
5. 裝配圖網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
提示  裝配圖網所有資源均是用戶自行上傳分享,僅供網友學習交流,未經上傳用戶書面授權,請勿作他用。
關于本文
本文標題:三軸五檔式手動變速器設計(全套SolidWorks三維建模圖紙)
鏈接地址:http://www.blessedhomestead.com/article/18365470.html
關于我們 - 網站聲明 - 網站地圖 - 資源地圖 - 友情鏈接 - 網站客服 - 聯系我們

網站客服QQ:2846424093或766697812

常州天能網絡科技有限公司 copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 裝配圖網版權所有   聯系電話:19895563305

備案號:蘇ICP備2021046181號-2  經營性許可證:蘇B2-20230631   蘇公網安備:32050602011098號 


本站為文檔C2C交易模式,即用戶上傳的文檔直接被用戶下載,本站只是中間服務平臺,本站所有文檔下載所得的收益歸上傳人(含作者)所有。裝配圖網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對上載內容本身不做任何修改或編輯。若文檔所含內容侵犯了您的版權或隱私,請立即通知裝配圖網,我們立即給予刪除!

国产所偷窥系列在线视频|永久免费看日韩美香港大陆三级片|2023国产精品无码一区二区|每天干每天舔在线播放
<font id="rpjld"></font><dl id="rpjld"></dl>
<video id="rpjld"><delect id="rpjld"><meter id="rpjld"></meter></delect></video><dl id="rpjld"><delect id="rpjld"></delect></dl><dl id="rpjld"><delect id="rpjld"></delect></dl>
<video id="rpjld"><delect id="rpjld"><meter id="rpjld"></meter></delect></video>
<dl id="rpjld"></dl><dl id="rpjld"><delect id="rpjld"></delect></dl><i id="rpjld"><delect id="rpjld"></delect></i><video id="rpjld"><i id="rpjld"><meter id="rpjld"></meter></i></video>
<i id="rpjld"><delect id="rpjld"></delect></i>
<dl id="rpjld"><delect id="rpjld"><meter id="rpjld"></meter></delect></dl>
<i id="rpjld"><delect id="rpjld"></delect></i>
<i id="rpjld"></i><dl id="rpjld"><delect id="rpjld"><meter id="rpjld"></meter></delect></dl>
<noframes id="rpjld">
<dl id="rpjld"></dl><video id="rpjld"><i id="rpjld"><font id="rpjld"></font></i></video> <i id="rpjld"><delect id="rpjld"></delect></i>
<dl id="rpjld"></dl><video id="rpjld"><i id="rpjld"></i></video>
<dl id="rpjld"><i id="rpjld"></i></dl>
<dl id="rpjld"></dl><dl id="rpjld"></dl>
<video id="rpjld"><i id="rpjld"></i></video>
<dl id="rpjld"><font id="rpjld"></font></dl>
<dl id="rpjld"></dl>
<dl id="rpjld"></dl>